In collaboration with: Anastasia Pistofidou (Fabtextiles) www.fabtextiles.org